Tüzük

REKLAMVERENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin Adı: “REKLAMVERENLER DERNEĞİ”dir.

Derneğin Merkezi İstanbul’dur.

Derneğin Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2 - Dernek, reklamcılık ve medyanın gelişmesi ve ihtiyaçları konusunda üyeleri arasında bilgi alışverişinde bulunmak, Reklamveren - Medya - Reklam Ajansı ilişkilerinin sağlıklı yürümesini sağlamak, reklamverenlerin mesleki sorunlarıyla meşgul olmak ve reklam faaliyetlerindeki toplumsal sorumluluklar ile rekabet hukukunun temel ilkeleri konusunda üyelerini bilinçlendirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Üyeler arasında bilgi, tecrübe ve fikir alışverişi sağlamak.
 2. Reklamcılığın ve medyanın standartlarını yükseltmek ve katkıda bulunacak diğer yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 3. Yeni imkânlar, teknikler, metotlar yaratmak için gerekli çalışma, inceleme, araştırma ve analizleri yapmak veya yaptırmak; sektörel alanda çalışma, analiz ve uygulamaları öngören broşür, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak ve/veya pazarlamak.
 4. Medya-Reklamveren ilişkilerinde reklamverenlerin menfaatlerini öncelikle değerlendirerek, uyulması gereken ilkeleri saptamak.
 5. Reklamcılar, reklamverenler ve medya arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda sorunları çözmeye teşvik edici roller üstlenmek.
 6. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak özellikle rekabet hukuku kurallarına ve konuya ilişkin diğer hukuki düzenlemelere uymayı ve desteklemeyi özendiren çalışmalarda bulunmak; bu işbirliği çerçevesinde oluşturulacak organizasyonlara, düzenlemelere ve çalışmalara katılmak, desteklemek, temsil edilmek; kültürel ve eğitim amaçlı faaliyetler düzenlemek, desteklemek, katkıda bulunmak.
 7. Reklam sektörünün diğer aktörlerinin de katılımı ile reklamda dürüstlüğün sağlanması için kurulan özdenetim mekanizmasının yaşatılmasına ve geliştirilmesine çalışmak.
 8. Reklamla ilgili yasal düzenlemelerdeki yanlışlık ve olumsuzluklar söz konusu olduğunda bunların iptali ve/veya değiştirilmesi için üyelerinin ortak çıkarı adına onları temsilen İdari ve adli makamlar nezdinde gerekli başvurularda bulunmak.
 9. Reklamverenlerin uyması gereken etik kuralları ve standartları saptamak, bunlara uyulmasını teşvik etmek.
 10. Kongre ve konferanslar yolu ile üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve üyeler arasında iletişimi teşvik etmek.
 11. Reklamcılık sektörünün sağlıklı gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak, gerekli eğitici hizmetlerde bulunmak ve üyelere faydalı olacak bilgileri temin etmek.
 12. Tüketicilerin ihtiyaç ve eğilimlerini izlemek, yanıltıcı reklamları önlemek amacıyla kurulmuş ve kurulacak özdenetim mekanizmalarına öncülük etmek ve işleyişlerini desteklemek ve tüketiciye karşı sorumlu hareket etmek için gerekli kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 13. Reklamverenler, medya ve reklam şirketleri ile tüketici arasında işbirliğini desteklemek ve gerekli projelerin incelemesini yapmak.
 14. Reklam özdenetiminin organizasyonel bir yapı içerisinde ve mesleki örgütlenme bilinci ile yaşatılması için idari ve mali destek sağlamak, ya da böyle bir desteğin sağlanması için ortak projeler hazırlayıp uygulamak, bu amaç kapsamında diğer kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak.
 15. Reklam hizmetlerinin standartlarını yükseltmek için gerekli çalışmada bulunmak, meslekle ilgili sorunlarda, reklamverenlerin sözcülüğünü yapmak, reklamverenlere yönelecek eleştiri ve sınırlamaları cevaplandırmak.
 16. Reklamveren, reklam ajansları ve iletişim araçları temsilcilerinin karşılıklı olarak sorunlarını halledebileceği toplantılar düzenlemek.
 17. İletişim mesleğinin ve reklamcılığın önemini göz önüne alarak reklamcılıkla ilgili olarak hükümet, radyo, televizyon, basın ve diğer kurumlarla gerekli ilişkileri kurmak, sürdürmek ve gerek görülecek önerilerde bulunmak.
 18. Reklamlarla ilgili çıkacak olan her türlü yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması ile ilgili olarak üyelerine gerekli önerilerde bulunmak.
 19. Gerek üyeler arasında; gerekse talep halinde Yönetim Kurulu'nun tayin ve tespit edeceği kişiler aracılığıyla, bilirkişi mütalaaları vermek.
 20. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
 21. Dernek faaliyet alanı ile ilgili Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek. Bu amaçla açılacak olan her türlü eğitim tesisini kurmak, desteklemek veya ortak olmak.
 22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.
 23. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 24. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 25. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 26. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.
 27. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 28. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 29. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.
 30. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlarda kurucu olmak veya kurulmuş olan dernek, vakıf ve platformlara veya benzeri sivil toplum kuruluşlarına üye olmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Mesleki Dayanışma ve Sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Derneğin Kurucuları

Madde 3 - Derneğin kurucularının ad ve soyadları, ikametgâhları, tabiiyetleri ile adresleri aşağıdaki gibidir.

 1. Şadi Gücüm, Mustafa T, 1949, T.C. Yönetici, Büyükdere Cad. 14/5 80220 Şişli/İstanbul
 2. Atilla Aytaç, Mehmet R., 1943, T.C. Yönetici, Büyükdere Cad. No: 101 80300 Mecidiyeköy/İstanbul
 3. Erdal Karamercan, Yusuf, 1950, T.C. Yönetici, Büyükdere Cad. No:193 80640 Levent / İstanbul
 4. Tanju Argun, Abdullah, 1947, T.C. Yönetici, Alemdağ Cad. No:151 81244 Ümraniye / İstanbul
 5. N. Atilla İldaş, M. Kazım, 1942, T.C. Yönetici, Büyükdere Cad. No:193 80640 Levent /İstanbul
 6. A. Nadir Topçuoğlu, Asım, 1949, T.C. Yönetici, Meşrutiyet Cad. No:141 80050 Tepebaşı/İstanbul
 7. Ünal Çingir, Mustafa, 1936, T.C. Yönetici, Büyükdere Cad. No:145 Aygaz Han 80300 Esentepe / İstanbul
 8. Ömer Kayalıoğlu, Affan, 1948, T.C. Yönetici, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok 80620 Levent / İstanbul

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4 - Reklam veren ticari şirketler tüzel kişi olarak, bu nitelikteki şirketlerde, kurumsal iletişim, reklam ve/veya pazarlama bölümlerinde yönetici konumunda olanlar ile imza yetkisine sahip olan üst düzey yöneticiler gerçek kişi olarak Üye olabilirler.

Dernek işleyişinde Tüzel kişileri, bünyelerindeki aşağıda belirtilen gerçek kişi üyelik niteliğine haiz ve kurumsal iletişim, reklam ve/veya pazarlama bölümlerinde yönetici konumunda olanlar ile imza yetkisine sahip olan üst düzey yöneticiler arasından seçilecek bir kişi temsil eder.

Ancak, Derneğimize üyelik başvurusu yapan şirketin bağlı bulunduğu grupta yayıncı ya da ajans şirketleri de bulunuyorsa, söz konusu Reklamveren şirketin, Derneğimize üye olabilmesi için bağlı bulunduğu grup içinde en yüksek ciroya sahip şirket olması gerekmekte olup, bu durumun ilgili bağımsız denetim şirketince tasdik olunacak bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolar ile tevsiki şarttır.

Üyeliğe kabul edilmede, üye olacak gerçek veya tüzel kişinin reklam veren niteliğine sahip olması aranır. Reklamı hazırlayan ya da yayınlayan gerçek veya tüzel kişiler reklam veren sayılmaz.

Üyelik niteliğine sahip olan gerçek kişilerin ayrıca 18 yaşını bitirmiş, hak ve fiil ehliyetine sahip ve sabıkasız olmaları gerekir.

Türk vatandaşı olmayanlar Türk vatandaşlarında aranan koşullara ek olarak Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip ve yabancı kimlik numarasına haiz iseler üye alınabilirler. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Derneğe üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, derneğin tüzüğünü okuyup kabul ettikleri ile üyelikten kaynaklı aidat ve benzeri dernek ödentilerini muntazaman ödeyeceklerini beyan eden bir dilekçe ile Yönetim Kurulu'na başvururlar.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6 - Kanunlara göre derneklere üye olma hakkını kaybedenler, kendilerine yazılı olarak tebliğ edilen dernek yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket edenler, derneğin amacına aykırı hareketleri Yönetim Kurulu tarafından saptananlar, reklamveren kurumundan ayrılanlar veya reklamveren konumu değişenler ve otuz gün ödeme süreli ihtara rağmen aidatlarını ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılır.

Üyelikten çıkartma kararı, ilgilinin derneğe beyan etmiş olduğu adresine mektupla veya mutad elektronik posta adresine e-mail aracılığı ile tebliğ edilir. Çıkartılan üye bu çıkartma kararına karşı, yapılacak olan ilk olağan Genel Kurul'da itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

İşbu tüzüğün 4. maddesinde sayılan üyelik niteliğini yitirenlerin üyeliği, bu niteliğin yitirilmesini izleyen bir yılın bitiminde son bulur. Yönetim Kurulu bu durumu saptar ve üyeye bildirir.

Üyelikten çıkarılanların, dernek yönetim kurulunun çıkarma kararının karar defterinde imzalandığı tarihe kadar tahakkuk etmiş borçları baki olup, Üyelikten çıkarılma hali üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik Çeşitleri

Madde 7 - Derneğin üyelik çeşitleri aşağıdaki gibidir.

 1. Asil Üyeler: Dernekler Kanunu hükümlerine göre üye olma hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir.
 2. Onursal Üyeler: Dernekte başkanlık yapmış olanlar, Derneğin amacı ve faaliyeti konusunda değerli hizmetlerde bulunan kimseler ile reklamcılık ve toplumsal iletişim alanlarında özel çalışma veya katkısı olan kişiler ve bu alanda örnek olan kurumların yöneticilerine, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik sıfatı verilebilir.
  Onursal üyeler, dernekte faal bir görev alamazlar ve seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Dernek Organları

Madde 8 - Derneğin zorunlu ve ihtiyari organları aşağıda gösterilmiştir.

A - Dernek Zorunlu Organları

Derneğin Zorunlu organları; Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, yürürlükteki diğer mevzuat ile işbu Tüzük hükümleri kapsamında görevlerini ifa ederler.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

B - Dernek İhtiyari Organları

Derneğin İhtiyari organları aşağıda sayılmış olup, ihtiyari organlar işbu Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre teşkil edilir, çalıştırılır ve görevlerini ifa ederler.

 1. Disiplin Kurulu
 2. Meslek ve Uzmanlık Yürütme Kurulları

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9 - Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul; 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10 - Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 11 - Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönerge veya yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek, federasyon ve üst kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 11. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 12. Derneğin Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri kapsamında feshedilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13 - Dernek Yönetim Kurulu, 15 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilecek kişilerin, aday oldukları dönemin öncesinde, en az bir kez dernek yönetim kurulu üyeliği yapmış olmaları şarttır.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, Başkan, en az bir Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve gerekiyorsa çalışma konularına göre ihtisas alanı üyelerini belirler.

Yönetim Kurulu, Dernek Başkanın çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar. Kurul, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı aynı yetkilere haizdir.

Yapılan toplantı çağrılarına üst üste 3 kez ve mazeret beyan etmeden katılmayan kurul üyeleri, başkanın teklifi ve kurulun kararı ile kurul üyeliğinden düşürülebilir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul Yönetim Kurulunun seçilmesi gündemi ile bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14 - Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin aleyhine girişimlerde bulunan üyeler ile işbu tüzüğün 6. maddesinin 1. fıkrasında sayılan gerçek ve tüzel kişileri üyelikten çıkarmak,
 4. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak ve gündemi belirlemek,
 5. Gerekli gördüğü takdirde çalışma konularında yardımcı olmak üzere plan ve stratejiler doğrultusunda geçici ya da sürekli olarak dernek çalışanlarından ya da dışarıdan gönüllü kişilerden Kurul, Komite ve Komisyonlar oluşturmak,
 6. Onursal üyelikler vermek,
 7. Tüm hizmet birimleri ile İktisadi işletmeler ve mali açıdan yükümlülük içeren üyeliği bulunan platform ve geçici kurulların çalışmalarını incelemek, incelettirmek, denetlemek veya denetlettirmek,
 8. Dernek, Derneğin İktisadi işletmesi, bağlı ve ilgili yan kuruluşların Personel atamalarını yapmak, İş Kanunu hükümleri kapsamında bu kişilerin iş akdinin feshine karar vermek,
 9. Dernek yararına ve tüzük amaçlarına varılmasını temin maksadı ile her türlü iş ve işletmeler kurulmasına, mevcut iş ve işletmelere iştirak edilmesine, gelir getirici ve/veya sosyal amaçlarla her türlü tesislerin açılmasına ve kapatılmasına karar vermek,
 10. Derneğin Vakıf, Dernek veya platformlara kurucu ya da üye olmasına veya üyelikten ayrılmasına karar vermek ve yine kurucusu veya üyesi olunan dernek veya Vakfın tasfiye edilmelerine ilişkin alınacak kararlarda her türlü yetki tasarrufunda bulunmak,
 11. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 12. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 13. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 14. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 15. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 16. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 17. Derneğe Üyeliğin devamı süresince alınacak Yıllık Ödenti’nin miktarı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 18. Dernek amaçları doğrultusunda yürütülecek faaliyetlere ilişkin proje ve programlar belirlemek, bu proje ve programlar kapsamında üyelerin ödeyecekleri katkı payının miktarı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 19. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 20. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili

Madde 15 - Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16 - Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun Görevleri

Madde 17 - Disiplin Kurulu İhtiyari bir organ olup, Genel Kurulca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden boşalacak yerlere yedek üyeler çağrılır.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hal ve durumlarda üyeler ve profesyonel çalışanların dernek içi eylem ve işlemlerini inceler. İnceleme neticesinde tanzim edeceği raporu Yönetim Kuruluna sunar.

İhtiyari bir kurul olan Disiplin Kurulunun, belirli bir konuda yapacağı inceleme ve araştırmalar neticesinde sunacağı kanaatler, tavsiye niteliğinde olup Yönetim ve Denetim Kurulu açısından doğrudan bir bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır.

Meslek ve Uzmanlık Yürütme Kurulları

Madde 18 -Yönetim Kurulu kararı ile gereken miktarda Meslek ve Uzmanlık Yürütme Kurulu, Komite ve Komisyonları kurulabilir. Bu Kurul, Komite ve Komisyonların çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulu kararları ile düzenlenir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19 - Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Yıllık Ödenti: Miktarı ve ödeme şekilleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve asil üyelerin dernek üyeliklerinin devamı müddetince, her yıl ödemeleri zorunlu olan tutardır.
 2. Katılma Payı: Asil Üyelerin, Yönetim Kurulu kararları ile öngörülen projeler kapsamında ödeyecekleri tutar olup, miktarı ve ödeme şekilleri Yönetim Kurulunca belirlenir.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 4. Dernek tarafından tertiplenen faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 8. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

Madde 20 - Defter tutma esasları;

Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulur. Ancak üst üste iki hesap döneminde, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddin altına düşmesi halinde takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Derneğin ticari işletmelerinde, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 21 - Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 5. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Madde 22 - Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 23 - Dernekte Bilanço esasına göre defter tutulmaya devam edildiği müddetçe yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 24 -Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Madde 25 - Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 26 - Yönetim kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Madde 27 - Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 28 - Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 29 - Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 30 - Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.

Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 31 - Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 32 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 33 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi

Madde 34 - Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Dernek Mal Varlığının Tasfiye Şekli ve Tasfiye İşlemleri

Madde 35 - Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Reklamverenler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse tüm mal varlığı Darüşşafaka Cemiyeti’ne devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 36 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 36 (Otuz altı) maddeden ibarettir.