Yürütme Kurulları

RVD YÜRÜTME KURULLARI

Hukuk Yürütme Kurulu

Hukuk Yürütme Kurulu, reklam sektörünü ve RVD’yi ilgilendiren hukuki gelişmeleri takip ederek reklamverenler üzerindeki olası etkiler konusunda üyeleri bilgilendirmek; belirli kanunların ve yönetmeliklerin farklı ülkelerdeki uygulamalarını dernek üyelerinin menfaatleri doğrultusunda takip etmek ve karşılaştırmak; diğer RVD Yürütme Kurullarına talep halinde hukuki tavsiyelerde bulunmak; RVD’nin Dış Kurullarıyla ilişkilerinde ve sektörü ilgilendiren hukuki gelişmelerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak amacıyla çalışır. 

Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu’nun görevi, reklamverenleri yürütülen pazarlama iletişimi faaliyetlerinde tüketici hakları, çocuklara ve çocuklarla iletişim konusunda bilinçlendirmek ve iletişimde içerik kurallarını proaktif olarak önermek, gerekli girişimlerde bulunmak, lobi faaliyetleri ve işbirlikleri yapmaktır.

Dijital Yürütme Kurulu

Dijital sektörün gelişmelerini ve sektör adına hangi sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiği yönünde bilgi alışverişinde bulunmak ve mecranın kontrollü ve kurallı büyümesine destek olmak amacıyla kurulan Yürütme Kurulu, IAB Türkiye ile ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu’nun amacı, ilgili tüm STK’lar ile ilişkiler geliştirmek, işbirliği imkânı aramak, düzenleyici kurumlar ile ilişkilerin geliştirilerek reklam sektörü ile ilgili düzenlemelerde RVD’nin ulusal otorite ve referans kaynağı olarak kabulüne yönelik çalışmalarda bulunmak, genel anlamda lobi faaliyetlerini düzenlemektir. Kurul ayrıca, RVD’nin tüm paydaşlarıyla ilişkilerini ve iletişimi düzenli olarak yürütmek; sektörü ilgilendiren konulardaki görüş ve önerilerini sektör temsilcileri, medya mensupları ve diğer paydaşlarla paylaşmak ve düzenli bilgi akışını sağlamaktadır. Kurul’un misyonu, RVD’nin dış iletişim politikasının hazırlanması ve uygulanmasının takibi, etkinliklerin planlanması ve uygulanması gibi alanlarda çalışmalar yapmaktır.

RVD’nin mevcut ve potansiyel üyeleriyle iletişim politikasını hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, üyelere bilgi akışını hızlı bir şekilde sağlamak, etkinliklerin planlanması ve uygulanması gibi alanlar da bu Yürütme Kurulu’nun faaliyetleri arasındadır. 

Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yürütme Kurulu

Kasım 2017’de oluşturulan Yürütme Kurulu, iletişim alanı başta olmak üzere her platformda cinsiyet dengeli temsilin uygulanması için çalışır. Üye şirketlerin ve konu ile ilgilenen paydaşların çalışmalarından da faydalanır. Yürütme Kurulu’nun öncelikleri, ölçümlenebilecek hedefler koyarak, reklamverenler ve yaratıcı ajanslar için iletişimde cinsiyet kalıplarının kullanımı konusunda ilkeler oluşturmak ve reklam sektöründe cinsiyet dengeli çalışma politikalarının uygulanmasını sağlamaktır. 

Ölçümleme ve Reklam Yatırımları Yürütme Kurulu

Kurul’un görevi, TİAK, RİAK, AÇİAK, IAB gibi dış kurullarla, ilgili Kurul’daki RVD temsilcileri aracılığı ile işbirliği halinde, sektörün değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan bilimsel, istatistiksel rakamlarla, değerlerin elde edilmesini sağlamak ve sektörün ölçümlenmesi çalışmalarını takip ederek, reklamverenin görüş ve beklentilerini ilgili ölçümleme kurullarına iletmektir.

Kurul, reklam yatırımlarının hesaplanması konusunda, yeni ve en sağlıklı formülü oluşturmak üzere ilgili sektörel kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. 

Eğitim (MeTalks) Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu’nun görevi, sektörün gelişmesine katkıda bulunacak, RVD üyelerinin kişisel ve kurumsal yetkinliğini geliştirecek, reklamcılığın standartlarını yükseltecek ve sektörün eğitimli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak çalışmalar yapmaktır. Kurul, düzenlenecek olan eğitim programları için, benzer nitelikteki örgütlerle, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğine giderek, gereksinimleri belirlemek, yeni programlar oluşturmak, mevcut programları geliştirmek ve desteklemektedir. Eğitimlere ilişkin etkinlik organizasyonları (tarih, mekân, içerik vb. tespiti), konuşmacı, eğitmek ve eğitim firmaları ile anlaşmalar yapmak, düzenlenen eğitimlere, eğitmenlere ve katılımcılara ilişkin veri tabanı tutmak, RVD internet sitesinde eğitimlere ilişkin başlıkları düzenli olarak güncellemek bu Kurul’un faaliyetleri arasındadır. 

Sektörel Yarışmalar Sonuç Analizi Yürütme Kurulu 

Kurul, özellikle Effie Türkiye yarışmasının formatı, oylama sistemi, jüri yapısı ve organizasyonel sürecinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda Reklamcılar Derneği ile ortak çalışmalar yapar.  RVD olarak özellikle üstünde durulan şeffaflık, adalet ve etik süreç konularına ilişkin genel prensiplerin bir araya getirilerek, bunların RVD tarafından jüri üyesi atamaları yapılan diğer sektörel yarışmalarda da benimsenmesi için tavsiyelerde bulunur. Yarışmaların seçici kurullarında görev alacak RVD jüri temsilcilerini belirler. Değerlendirme sürecinde yer alınan yarışmalar hakkında sonuç analizleri yapar ve üyelerle paylaşır.

Disiplin/Danışma Kurulu

Hem Disiplin hem Danışma Kurulu olarak faaliyet gösteren bu Kurul’un amacı, sektörün gelişmesini ve sorunlarını gözden geçirmek, Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için stratejiler belirlemek ve bunlar konusunda tavsiyelerde bulunmak, Derneğin çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlik bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmektir. Kurul ayrıca, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hal ve durumlarda üyeler ve profesyonel çalışanların dernek içi eylem ve işlemlerini inceler. İnceleme neticesinde tanzim edeceği raporu Yönetim Kurulu’na sunar.

Reklam Özdenetim Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu’nun faaliyet alanı, gelişen iş fırsatları ve artan rekabet çerçevesinde önemi her geçen gün artan RÖK’ün karar mekanizmalarına hız ve kolaylık getirecek düzenlemeleri hayata geçirmek; ICC ile özdenetim esasları konusunda yapılacak işbirliğini düzenlemek; Reklam Kurulu ve RÖK ilişkilerini yürütmektir.