TÜZÜK

REKLAMVERENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1 

Derneğin adı, Reklamverenler Derneği'dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2 

Derneğin merkezi, İstanbul'dadır. 

DERNEĞİN AMACI

Madde 3 

Derneğin amacı iş çevrelerinde reklamcılık ve medyaların gelişmeleri ve ihtiyaçları konusunda üyeleri arasında bilgi alışverişinde bulunmak, Reklamveren-Medya-Reklam Ajansı ilişkilerinin sağlıklı yürümesini sağlamak ve reklamverenlerin mesleki sorunlarıyla meşgul olmak ve reklam faaliyetlerindeki toplumsal sorumlulukları konusunda üyelerini bilinçlendirmektir.

DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMALARIN KONU VE BİÇİMLERİ

Madde 4 

Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunacaktır:

4.1) Üyeler arasında bilgi, tecrübe, fikir alışverişi sağlamak.

4.2) Reklamcılığın ve medyanın standartlarını yükseltmek ve katkıda bulunacak diğer yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4.3) Yeni imkânlar, teknikler, metotlar yaratmak için gerekli çalışma, inceleme, araştırma ve analizleri yapmak veya yaptırmak; sektörel alanda çalışma, analiz ve uygulamaları öngören broşür, gazete, dergi, kitap gibi yayınlarda bulunmak ve pazarlamak. 

4.4) Medya-Reklamveren ilişkilerinde reklamverenlerin menfaatlerini öncelikle değerlendirerek, uyulması gereken ilkeleri saptamak.

4.5) Reklamcılar, reklamverenler ve medya arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda hakem, arabuluculuk veya danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.

4.6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak özellikle rekabet yasasına uymayı ve desteklemeyi özendiren alışmalarda bulunmak; bu işbirliği çerçevesinde oluşturulacak organizasyonlara, düzenlemelere ve çalışmalara katılmak, desteklemek, temsil edilmek; kültürel ve eğitim amaçlı faaliyetler düzenlemek, desteklemek, katkıda bulunmak. 

4.7) Reklam sektörünün diğer aktörlerinin de katılımı ile reklamda dürüstlüğün sağlanması için kurulan özdenetim mekanizmasının yaşatılmasına ve geliştirilmesine çalışmak. 

4.8) Reklamla ilgili yasal düzenlemelerdeki yanlışlık ve olumsuzluklar söz konusu olduğunda bunların iptali için üyelerinin ortak çıkarı adına onları temsilen dava açmak.

Bu çalışmalar aşağıdaki ana bölümlerde toplanmıştır.

A. Mesleki Hizmet 

A.1) Reklamverenlerin uyması gereken kuralları ve standartları saptamak, bunlara uyulmasını teşvik etmek. 

A.2) Kongre ve konferanslar yolu ile üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve üyeler arasında iletişimi teşvik etmek. 

A.3) Reklamcılık sektörünün sağlıklı gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak, gerekli eğitici hizmetlerde bulunmak ve üyelere faydalı olacak bilgileri temin etmek.

B. Tüketici ve Topluma Karşı Sorumluluklar

B.1) Tüketicilerin ihtiyaç ve eğilimlerini izlemek, yanıltıcı reklamları önlemek amacıyla kurulmuş ve kurulacak özdenetim mekanizmalarına öncülük etmek ve işleyişlerini desteklemek ve tüketiciye karşı sorumlu hareket etmek için gerekli kuruluşlarla işbirliği yapmak.

B.2) Reklamverenler, medya ve reklam şirketleri ile tüketici arasında işbirliğini desteklemek ve gerekli projelerin incelemesini yapmak.

B.3) Reklam özdenetiminin yaşatılması için parasal destek sağlamak ya da böyle bir desteğin sağlanması için ortak projeler hazırlayıp uygulamak.

C. Hakem ve Arabulucu Çalışmaları 

C.1) Reklam hizmetlerinin standartlarını yükseltmek için gerekli çalışmada bulunmak, meslekle ilgili sorunlarda, reklamverenlerin sözcülüğünü yapmak, reklamverenlere yönelecek eleştiri ve sınırlamaları cevaplandırmak.

C.2) Reklamveren, reklam ajansları ve iletişim araçları temsilcilerinin karşılıklı olarak sorunlarını halledebileceği toplantılar düzenlemek. 

C.3) İletişim mesleğinin ve reklamcılığın önemini göz önüne alarak reklamcılıkla ilgili olarak hükümet, radyo, televizyon, basın ve diğer kurumlarla gerekli ilişkileri kurmak, sürdürmek ve gerek görülecek önerilerde bulunmak. 

C.4) Reklamlarla ilgili çıkacak olan her türlü yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması ile ilgili olarak üyelerine gerekli önerilerde bulunmak.

C.5) Üyelerin reklamda dürüstlük konusundaki ulusal ve uluslararası belirginleşmiş ilkelere ve ahlaki davranış standartlarına uymalarını sağlamak. Üyeler arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde, taraf üyelerin talebi üzerine, görevdeki Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek hakemlerle uyuşmazlığın çözümünü sağlamak. Gerektiğinde dernek dışında aynı konuda faaliyet gösteren kuruluşları talepleri söz konusu olduğunda arabuluculuk yapmak, talep halinde bu durumlarda da hakemlik yapmak. Ayrıca gerek üyeler arasında; gerekse talep halinde Yönetim Kurulu'nun tayin ve tespit edeceği kişiler aracılığıyla bilirkişi mütalaaları vermek.

D. Yabancı Kuruluşlarla İşbirliği 

Dernekler Kanunu hükümleri gereğince gerekli işlemleri tamamlamak kaydı ile: 

D.1) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için benzer amaçlar bulunan uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

D.2) Benzer amaçları olan uluslararası kuruluşlara üye olmak.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 5 

Derneğin kurucularının adları, soyadları, ikametgahları, vatandaşlıkları meslekleri ve adresleri aşağıdaki gibidir. 

Şadi Gücüm, Mustafa T, 1949, T.C., Yönetici, Büyükdere Cad. 14/5 80220 Şişli 

Atilla Aytaç, Mehmet R., 1943, T.C., Yönetici, Büyükdere Cad. No: 101 80300 Mecidiyeköy 

Erdal Karamercan, Yusuf, 1950, T.C., Yönetici, Büyükdere Cad. No:193 80640 Levent 

Tanju Argun, Abdullah, 1947, T.C., Yönetici, Alemdağ Cad. No:151 81244 Ümraniye 

N. Atilla İldaş, M. Kazım, 1942, T.C., Yönetici, Büyükdere Cad. No:193 80640 Levent 

A. Nadir Topçuoğlu, Asım, 1949, T.C., Yönetici, Meşrutiyet Cad. No:141 80050 Tepebaşı 

Ömer Kayalıoğlu, Affan, 1948, T.C., Yönetici, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok 80620 Levent

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ 

Üye Olma Hakkı 

Madde 6  

Sürekli reklam yapan üretici ve/veya pazarlayıcı ticari şirketler tüzel kişi olarak, bu nitelikteki şirketlerde reklam ve/veya pazarlama bölümlerinde yönetici konumunda olanlar ile imza yetkisine sahip olan üst düzey yöneticiler ise gerçek kişi olarak Üye olabilirler. 

Ancak, Derneğimize üyelik başvurusu yapan şirketin bağlı bulunduğu grupta yayıncı ya da ajans şirketleri de bulunuyorsa, söz konusu Reklamveren şirketin, Derneğimize üye olabilmesi için bağlı bulunduğu grup içinde en yüksek ciroya sahip şirket olması gerekmekte olup, bu durumun ilgili denetim şirketince tasdik olunacak bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolar ile tevsiki şarttır.

Üyeliğe kabul edilmede üye olacak gerçek veya tüzel kişinin reklam veren niteliğine sahip olması aranır. Reklamı hazırlayan ya da yayınlayan gerçek veya tüzel kişiler reklam veren sayılmaz. Tüzel kişi temsilcilerinin de gerçek kişilerin üye olması için aranan nitelikleri taşıması gerekir. Üyelik niteliğine sahip olan gerçek kişilerin ayrıca 18 yaşını bitirmiş ve hukuki haklarını kullanma fiil ehliyetine sahip ve sabıkasız olmaları gerekir. Türk vatandaşı olmayanlar Türk vatandaşlarında aranan koşullara ek olarak Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip iseler üye alınabilirler. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Derneğe üye olmak isteyen kimse iki dernek üyesi tarafından yazılı – imzalı tavsiye mahiyetindeki bir mektupla derneğin tüzüğünü okuyup kabul ettiğini ve aidatını muntazam ödeyeceğini beyan eden bir dilekçe ile Yönetim Kurulu'na başvurur. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları dernek amaçlarına uygun, adayın bu amaca katkıları açısından değerlendirerek; en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Üyelikten Çıkma

Madde 7 

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz. Derneğe kayıtlı her üye dilediği anda istifa edebilir. İstifa yazılı bir beyanla yapılır. İstifa eden üye istifa tarihine kadar birikmiş aidatını ödemekle yükümlüdür.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8 

Kanunlara göre derneklere üye olma hakkını kaybedenler, derneğin hakemlik kararlarına aykırı hareket edenler, derneğin amacına aykırı hareketleri saptananlar, reklamveren kurumundan ayrılanlar ve reklamveren konumu değişenler ve otuz gün ödeme süreli ihtara rağmen aidatlarını ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Çıkartma kararı ilgiliye taahhütlü mektupla bildirilir. Çıkartılan üye bu çıkartma kararına karşı yapılacak olan ilk olağan Genel Kurul'da itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

8.a) 6. maddede sayılan üyelik niteliğini yitirenlerin üyeliği, bu niteliğin yitirilmesini izleyen bir yılın bitiminde son bulur. Yönetim Kurulu bu durumu saptar ve üyeye bildirir.

Üyelik Çeşitleri

Madde 9 

Derneğin üyelik çeşitleri aşağıdaki gibidir. 

1. Asil Üyeler: Dernekler Kanunu hükümlerine göre üye olma hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

2. Onur Üyeliği: Dernekte başkanlık yapmış olanlar, Derneğin amacı ve faaliyeti konusunda değerli hizmetlerde bulunan veya derneğe önemli bağışlarda bulunan kimseler ile reklamcılık toplumsal iletişim sahalarında özel çalışma veya katkısı olan kişiler ve bu alanda örnek kurumların yöneticilerine Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyelik sıfatı verilebilir. Onur üyeleri dernekte faal bir görev alamazlar ve seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

DERNEĞİN ORGANLARI 

Madde 10 

Derneğin Zorunlu ve İhtiyari organları aşağıda gösterilmiştir. 

A - DERNEK ZORUNLU ORGANLARI

1. Genel Kurul 
2. Yönetim Kurulu 
3. Denetleme Kurulu 

B - DERNEK İHTİYARİ ORGANLARI

1. Disiplin Kurulu 
2. Meslek ve Uzmanlık Komiteleri 
3. Yüksek İstişare Kurulu

Genel Kurul

Madde 11 

Genel Kurul, derneğe kayıtlı asli üyelerden oluşur. Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup bu eşitlik kısıtlanamaz. Her asli üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 12 

Genel Kurul  toplantıları biri Olağan  diğeri de  Olağanüstü  olmak  üzere  iki türlüdür. Olağan  Genel  Kurul  toplantıları, iki yılda bir, Mart ayı içinde olmak üzere  toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Yönetim veya Denetim Kurulu'nun  gerekli gördüğü  hallerde veya  dernek  asıl üyelerinin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu'nca toplantıya çağrılır.Toplantısız kararlar hakkında Türk Medeni Kanunu'nun 76. Maddesi uygulanır.

Genel Kurul Toplantı Usulü

Madde 13 

A) Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az 15 gün önceden (günü, saati, yeri ve gündemi) yerel bir gazetede ilan edilmek, elektronik posta veya mektup ile bildirmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu ilanda çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arası 7 günden az 60 günden fazla olmaz.

B) Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında, başka bir nedenle geri bırakılırsa bu geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen bu toplantının en geç 60 gün içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıdaki (A) fıkrasına göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 14 

Dernek  Genel  Kurul  toplantıları, dernek  merkezinin  bulunduğu  yerde yapılır.  Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı açılışı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yapılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanı'na aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

Görüşme Usulü

Madde 15 

Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan  maddeler  görüşülebilir. Ancak toplantıda hazır bulunan  üyelerin  en  az  onda  biri   tarafında   görüşülmesi  istenen konuların  gündeme  alınması zorunludur.

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri 

Madde 16 

Genel Kurul'un görev ve yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır: 

a) Dernek organlarının seçimi, 
b) Dernek Tüzüğü'nün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi,
d) Bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da var olanların satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 
f) Derneğin feshedilmesi, 
g) Derneğin uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Uluslararası federasyon ve konfederasyonlara katılması veya ayrılma kararı,
ğ) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
h) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
ı) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 17 

Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yönetim Kurulu

Madde 18

Dernek yönetim kurulunun teşkili ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

18.1) Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için gizli oyla seçilmiş 18 asil ve 12 yedek 
üyeden oluşur.  
18.2) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantısında bir başkan, en az bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman ile amaç ve çalışma konuları ile ilgili koordinatörler seçmek suretiyle görev bölümü yapar. 
18.3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapar. 
18.4) Yönetim Kurulu, Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar. 
18.5) Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle boşalan asil üyeliğe veya 1 yıl içinde Yönetim Kurulu toplantılarının yarısına katılmayan asil üyelerin üyeliği otomatik olarak düşer, sıradaki ilk yedek üye bir hafta içinde göreve çağrılır ve yedek üye asıl üyenin görev süresini tamamlar. 
18.6) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 
18.7) Genel Kurulca, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve bu tüzük hükümlerince  Şube  açılmasına karar verilmesi halinde, şube veya şubelerin açılması işlemlerini yürütür.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri 

Madde 19 

Yönetim Kurulu'nun Görevleri: 

19.1) Yönetim Kurulu; derneğin Genel Kuruluna karşı sorumlu organıdır. Bu sıfatla, derneğin amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerinin, ilgili kanunlar, Genel Kurul kararları, bu Tüzük ile uygulama esaslarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve gözetimini sağlar.
19.2) Derneğin amacına uygun her türlü çalışmayı planlar, hazırlar ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak icra eder.
19.3) Dernek faaliyetlerinin icra edilmesini sağlar.
19.4) Derneğin amaç ve hedeflerine yönelik hizmet ve faaliyetler için ulusal ve uluslararası kaynak sağlayıcı faaliyetleri yürütür.
19.5) Derneğin manevi varlığı ve gücüne halel getirmeye yönelik girişimlerde bulunan üyelerin üyelikten çıkarılmasını Genel Kurula teklif eder.
19.6) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemi belirler.
19.7) Gerekli gördüğü takdirde çalışma konularında yardımcı olmak üzere plan ve stratejiler doğrultusunda geçici ya da sürekli olarak dernek çalışanlarından ya da dışarıdan gönüllü kişilerden Kurul, Komite ve Komisyonlar oluşturabilir.
19.8) Şube kurulur ise Şubelerin seçimlerini ve bütçelerini onaylar.
19.9) Onursal üyelikler verir. 
19.10) Dernek genel bütçesini inceler ve bu Tüzükle Merkez Genel Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak yılın son toplantısında bütçeyi ve bütçe uygulama esaslarını onaylar.
19.11) Uygulama esaslarını belirler.
19.12) Her türlü şartlı bağışları ve vasiyetleri inceleyerek gereğine karar verir.
19.13) Derneğe adına tescilli Taşınmaz mal olduğunda; genel kurulda karar alınması şartına bağlı olarak bunlar üzerindeki her türlü nihai tasarruflar ile ilgili ve dernek hesabından yeni taşınmazların satın alınması ile ilgili karar verir. 
19.14) Tüm hizmet birimlerinin çalışmalarını inceler.
19.15) Dernek Personelinin atamasını yapar.
19.16) Yeni şubeler açılmasına, mevcut şubelerden herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelenlerin kapatılmasına karar verir. 
19.17) Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verir.
19.18) Dernek yararına ve tüzük amaçlarına varılmasını temin maksadı ile her türlü iş ve işletmeler kurulmasına, mevcut iş ve işletmelere iştirak edilmesine, gelir getirici ve/veya sosyal amaçlarla her türlü tesislerin açılmasına ve kapatılmasına karar verir. Derneğe gelir getirmesi amacı ile Şubeler tarafından da bu tip hizmetlerin kurulmasına ilgili mevzuat ile belirlenmiş usuller çerçevesinde izin verir. 
19.19) Genel Merkezin geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesaplarını ve gerektiğinde tüzükle ilgili değişiklik önerilerini inceler, gerekli değerlendirme ve düzenlemeyi yaparak Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.
19.20) Gerekli gördüğü takdirde, şubeleri Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edecek delege sayısını, yeniden düzenler. 
19.21) Bu Tüzükte tanımlanmış olan derneğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için gerekli idari altyapıları, Kurulları, Komisyonları ve Komiteleri kurar.
19.22) Derneğin Ulusal federasyon ve konfederasyonlara, platformlara kurucu ya da üye olmasına veya üyelikten ayrılmasına ve yine mevcut Dernek veya Vakıflara üye olunmasına veya kurulacak olanlara kurucu olunmasına ve yine kurucusu veya üyesi olunan Dernek veya Vakfın tasfiye edilmelerine ilişkin her türlü yetki tasarrufunda bulunur. 

Yönetim Kurulu Toplantıları 

Madde 20 

Yönetim  Kurulu, asli  üyelerinin  yarıdan  bir fazlasının bulunması ile toplanır. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Alınan kararlar, karar defterine işlenerek hazır bulunanlarca  imzalanır.

Denetleme Kurulu 

Madde 21 

Denetleme Kurulu teşkili ve görevleri: Denetleme Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden ibaret olup Genel Kurul'ca açık oyla seçilir.

Denetleme Kurulu'nun Görevleri 

Madde 22 

Bu kurul derneğin işi ve faaliyeti ile hesap ve defterlerinin denetimini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kurulu'na ve toplandığı zaman Genel Kurul'a sunar.

Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun Görevleri

Madde 23 

Disiplin Kurulu İhtiyari bir organ olup, Genel Kurulca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden boşalacak yerlere yedek üyeler çağrılır. Disiplin Kurulunun çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulunca çıkarılacak Yönerge ile düzenlenir. Yönerge hükümleri işbu tüzüğe aykırı olmaz.

Yüksek İstişare Kurulu

Madde 24 

Yüksek İstişare Kurulu; İhtiyari bir organ olup, Sektörün önde gelen reklamveren kuruluşlarının Yönetim Kurulu başkanları arasından Genel Kurul'ca 2 yıl için seçilen 7 üyeden oluşur. Yüksek İstişare Kurulunun çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulunca çıkarılacak Yönerge ile düzenlenir. Yönerge hükümleri işbu tüzüğe aykırı olmaz.

Meslek Komiteleri 

Madde 25 

Yönetim Kurulu kararı ile gereken miktarda meslek Kurul, Komite ve Komisyonları kurulabilir. Bu Kurul, Komite ve Komisyonları çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulunca çıkarılacak Yönerge ile düzenlenir. Yönerge hükümleri işbu tüzüğe aykırı olmaz.

Başka Organlar 

Madde 26 

Dernekte Genel Kurulu kararı ile başka organlar da kurulabilir.

Şubeler 

Madde 27 

Derneğin  şubesi  yoktur. Ancak  gerek  görüldüğü   takdirde  Dernekler Mevzuatı hükümleri dairesinde şube açılabilir. Dernek Merkez Yönetim  Kurulu, şubenin kurulacağı  yerde  en  az  altı  aydan beri ikamet eden en az 5 kişiye yetki  vermek sureti  ile  şube  kurmak  teşebbüsünde   bulunabilir.  Merkez   Yönetim Kurulu'ndan yetki alan bu şahıslar o yerin en büyük mülki amirine bir yazı ile başvurur. Bu  yazıda  kurucuların  adı, soyadı, meslek ve sanatı, ikamet adresleri ve uyrukları ile Şube merkezi  adresinin  yazılı  olması  ve  yazıya  dernek  tüzüğünün  yedi  örneği ile Dernek Merkez Yönetim Kurulu'nca verilen yetki belgesinin eklenmesi gereklidir.

Şubelerin Organları 

Madde 28 

A) Şube Genel Kurulu

Şube  Genel Kurulu, Şubeye kayıtlı olan  ve şube mahallinde oturan üyelerin tamamından oluşur. İki  yılda  bir  toplanır. Ancak  genel  kurullarını şubelerin merkez genel  kurul  toplantısından  2 ay önce  bitirmiş olmak zorundadırlar. Şube genel kurulunda şube organlarının asil ve yedek üye seçimi yapılır. Ancak şube genel kurullarında bir de, merkez genel  kurulunda şubeyi temsil etmek üzere şubede kayıtlı her  on  üyeye  bir  kişi  olmak  üzere  delegeler  de  seçilecektir. Kesirlerde 5 - 10 üye arasındaki  sayı  için  bir  delege  seçimi  yapılır. Şube genel kurul tutanakları ve rapor suretleri 7 gün içinde merkez yönetim kuruluna gönderilir.

B) Şube Yönetim Kurulu

Şube  Yönetim  Kurulları 5 asıl, 5 yedek  üyeden  oluşur ve Şube Genel Kurulu'nda seçilirler. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında gizli oy açık tasnifle, arasından bir başkan, bir sekreter ve sayman  seçer. Başkanı tarafından şube bölgesinde temsil edilir. Şube Yönetim  Kurulları, Şube  Genel  Kurulu'na  ve  Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludurlar. Şube Yönetim Kurulları, tüzükte belirlenen dernek amaçlarına ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun hareket etmek zorundadır. Şubelerden kanunlara, resmi mevzuata, işbu tüzük hükümlerine ve Merkez  Yönetim  Kurulu  kararlarına  aykırı  hareket  edenler, Genel Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınabileceği gibi kapatılmasına da karar verilebilir. Görevden alınan Şube Yönetim Kurullarının yerine Geçici Yönetim Kurulu atanır. Atanan Geçici Yönetim Kurulunun görevi İlk Olağan Genel Kurula kadar devam eder. Kapatılan şubenin mal varlığı dernek  merkezine devir olunur. Şubelerin çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulunca çıkarılacak Yönerge ile düzenlenir. Yönerge hükümleri işbu tüzüğe aykırı olmaz.

C) Şube Denetleme Kurulu 

Şube Genel Kurulu'nda seçilecek 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

AİDAT 

Madde 29 

Dernek asil üyelerinin mali yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir: 

29.1) Giriş Ödentisi

Üyeliğe kabul edilen Asıl Üyelerin bir defaya mahsus olmak üzere ödemekle yükümlü  oldukları ve ilgili çalışma  dönemi için  esasları Genel Kurul'ca saptanıp, miktarı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen tutardır. Herhangi bir Gerçek veya Tüzel üyeden birden fazla giriş ödentisi alınamaz. Üyeliğe kabul edilen Tüzel Kişiliği temsilen derneğe gönderilen temsilcinin, o tüzel kişilik ile ilişiğinin kesilmesi ve/veya başka bir nedenle görevinden ayrılması durumunda aynı Tüzel Kişiliği temsilen derneğe gönderilen diğer kişi için yeniden giriş ödentisi alınmaz.  

29.2) Yıllık Ödenti 

Asıl Üyelerin, her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyelik kaydının devamı süresince ödemesi zorunlu olan tutardır. Yıllık ödenti miktarı Yönetim Kurulunca her yılın ilk olağan toplantısında karara bağlanır. 

29.3) Katılma Payı 

Asıl Üyelerin, Genel Kurul kararıyla öngörülen projeler kapsamında ödeyecekleri  tutardır. 

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR 

Madde 30
 
Dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar; 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bu kanuna bağlı Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen tüm defterler ve kayıtlardır. 

DERNEĞİN GELİRLERİ 

Madde 31 

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

31.1) Üye Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti 
31.2) Düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler 
31.3) Her türlü yayınların ve hizmet projelerinin pazarlanmasından sağlanan gelirler 
31.4) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler 
31.5) İktisadi işletme, ortaklıklar ve sandıklardan sağlanan gelirler 
31.6) Bağış ve yardımlar ile vasiyetler 
31.7) Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar

ANA TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 32 

Dernek  Tüzüğü'ndeki değişiklikler  Genel  Kurul kararı ile yapılır. Bu  konuda karar almak  için  asil  üye tam  sayısının en az  2/3'ünün  olumlu  oy vermeleri gereklidir. İlk toplantıda  gerekli çoğunluk  sağlanamazsa üyeler  Mevzuat ve Tüzüğümüzün Amir Hükümleri dairesinde ikinci  toplantıya  çağrılır. Bu toplantıya  katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun tüzük  değişikliği gündeme alınarak görüşülür. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 

Madde 33 

Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin o yılki tahmini bütçesinin gelir kalemleri toplamından fazla olamaz.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 34 

A) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılan alındı belgeleri (Makbuz), basımevlerinden dernek kendi bastıracaktır. Basımevleri 15 gün içinde bastığı alındı belgelerinin sayısı, seri numaralarını ve derneğin adını Mülki Amirliğine bildirecektir. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.

B) Yetki Belgeleri; Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi yönetmenlikte belirtilen kurallara uygun olarak, dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki Belgesinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki Belgesinin süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen Yönetim Kurullarının Yetki Belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilenmesi zorunludur.

FESİH VE TASFİYE

Madde 35 

Dernek  özellikle  fesih için çağrılmış bulunan Genel Kurul Üyeleri'nin en az 2/3'nün hazır bulunacağı olağanüstü genel kurulda  toplantıya katılan  üyelerin 2/3 açık oy çoğunluğu  kararı ile  feshedilebilir. Bu suretle çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri çağrılır. Bu  çağrıdan sonra toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih görüşülebilir. Ancak böylelikle yapılan toplantı ve görüşmelerin sonunda  fesih hakkındaki kararın, hazır bulunan üyelerin 2/3 açık oy çokluğu  ile  verilmesi zorunludur. Fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından 1 hafta içinde mahallin en  büyük  mülki amirliğine  yazı ile bildirilir. Tasfiye işlemlerini, tasfiye kurulu olarak Yönetim Kurulu  yapar, mal varlığı borçlar ödendikten  sonra artan para ile taşınır ve taşınmaz mallar Kızılay'a ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'na devredilir.

KANUNİ HÜKÜMLER 

Madde 36 

Kanuni Hükümler 

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hususlar hakkında  Türk Medeni Kanunu ve  Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.